Close

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Βάπτισης - Fotogramma

ΙΔΙΩΤΙΚΟ   ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΒΑΠΤΙΣΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ  KAI  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1)Η φωτογραφική και κινηματογραφική κάλυψη του συνόλου των σταδίων της βάπτισης, καθώς επίσης και η επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους επαγγελματίες εικονολήπτες.

2)Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αφενός συμβαλλομένου θα  καταβληθεί ως εξής:

α) Προκειμένου να δεσμευτεί το Στούντιο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία της βάπτισης προκαταβάλλεται το ποσό των ................,.....ευρώ με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται στους αφετέρου συμβαλλομένους για κανένα λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων  των πιθανοτήτων να μην τελεστεί το μυστήριο της βάπτισης ή εφόσον για λόγους μη υπαιτιότητας του φωτογράφου δεν παρασχεθούν οι συμφωνημένες εργασίες. β) Δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία της βάπτισης προκαταβάλλονται τα μισά χρήματα της εναπομείνασας συμφωνημένης αμοιβής και  γ) η πλήρης αποπληρωμή του συνόλου της αμοιβής πραγματοποιείται με την παράδοση των δειγμάτων των φωτογραφιών είτε τυπωμένες, είτε σε ψηφιακή μορφή ανάλογα με την εκάστοτε προφορική συμφωνία.

3)Το Στούντιο έχει εργοδοτηθεί με την προϋπόθεση ότι θα έχει την αποκλειστικότητα φωτογραφίσεως και κινηματογραφήσεως  την ημέρα της βάπτισης και επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει την παρουσία του και να αποχωρήσει κατακρατώντας όσα χρήματα παρέλαβε, εάν άλλος εικονολήπτης (επαγγελματίας ή ιδιώτης) παρίσταται, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ποιότητα εργασίας ή την προσωπική  ασφάλεια του εικονολήπτη.

4)Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της βάπτισης, το Στούντιο έχει την δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να αποδεχτεί να παράσχει τις συμφωνημένες εργασίες στη νέα ημερομηνία και να προσαρμόσει την ήδη υπάρχουσα συμφωνία στα νέα δεδομένα και ειδικότερα βεβαίως στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος ως έχει δικαίωμα. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, όπως προαναφέρθηκε, να επιστρέψει την καταβληθείσα προκαταβολή.

5)Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν κτήμα του Στούντιο εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως και γραπτώς πριν την παραγωγή. Το Στούντιο έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της παραγωγής για σκοπούς όπως διαφήμιση, διαγωνισμούς φωτογραφίας κ.λπ. πράγμα για το οποίο λαμβάνουν γνώση δια του παρόντος οι αφετέρου συμβαλλόμενοι/ Γονείςκαι ρητώς συμφωνούν.

6)Οι Γονείς μπορούν να έχει στην κατοχή του τα Original αρχεία εικόνων (Φωτογραφίες) από το Στούντιο αποκλειστικά και μόνο με την αγορά τους και κατά το ποσό που θα προταθεί από το Στούντιο.

7)Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότος που αφορά το Στούντιο(περιπτώσεις φωτιάς του Στούντιο και ασθένειας του εικονολήπτη)το Στούντιο εφόσον δεν μπορεί να εκπληρώσει προσηκόντως τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όποια καταβολή χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην περίπτωση αυτή κι εφόσον οι γονείς  συμφωνούν, ο αφενός συμβαλλόμενος μπορεί να αναθέσει σε άλλο επαγγελματία φωτογράφο την εκπλήρωση της  παραγγελίας με τους ίδιους όρους του παρόντος.

8)Αν εξαιτίας υπαιτιότητας του αφενός συμβαλλομένου, δεν εκπληρωθούν προσηκόντως οι από αυτό αναληφθείσες υποχρεώσεις, στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται κάθε ποσό που έχει καταβληθεί και αποζημιώνονται οι αφετέρου συμβαλλόμενοι κατά το μέγεθος της ζημίας τους. Ωστόσο, η όποια αποζημίωση για κανένα λόγο δεν μπορεί  να υπερβαίνει το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής.

9)Τροποποίηση της συμφωνίας αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν νεότερης έγγραφης συμφωνίας των μερών, νομίμως υπογεγραμμένης από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

10)Αυτή η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει και το Έντυπο της Παραγγελίας αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με το θέμα αυτής της συμφωνίας και οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, αντιπροσώπευση, περιγραφή, εγγύηση, ή άλλος όρος ή προϋπόθεση οποιασδήποτε φύσης, είτε σαφώς δηλωμένος είτε συνεπαγόμενος, μη συμπεριλαμβανόμενος ή καταγεγραμμένος  σε αυτήν δεν έχει ισχύ ή συνέπεια και αποκλείεται στο βαθμό που δεν επιτρέπεται από το νόμο.

11)Εάν εξαιτίας οποιουδήποτε γεγονότος, περίστασης ή θέματος ο αφενός συμβαλλόμενος δεν καταφέρει να εκπληρώσει εν μέρει ή ολοκληρωτικά κάποια υποχρέωση που αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία, το Στούντιο απαλλάσσεται από αυτές τις υποχρεώσεις αυτής της συμφωνίας στο βαθμό και για τη χρονική περίοδο που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, εφόσον βέβαια δεν είναι υπαίτιο αυτό για τη μη εκπλήρωση.

12)Οποιαδήποτε υποχρέωση αναλαμβάνουν οι αφετέρου συμβαλλόμενοι απέναντι στο αφενός συμβαλλόμενο με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρείται ότι τους δεσμεύει από κοινού και κάθε έναν χωριστά,(ενοχή εις ολόκληρον ).Ο αφενός συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και να στραφεί έναντι του ενός ή και των δύο συμβαλλομένων, ανεξαρτήτως συνδρομής περίπτωσης διακοπής της σχέσης των αφετέρου συμβαλλομένων.

13)Οποιαδήποτε μη εμπρόθεσμη άσκηση από την πλευρά του αφενός συμβαλλομένου οποιασδήποτε εξουσίας ή δικαιώματος που το αφορά και προκύπτει από αυτή τη συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραίτησή του από την εξουσία ή το δικαίωμα του αυτό. Επίσης, ούτε κάποια άσκηση του όποιου δικαιώματος αποκλείει την περαιτέρω άσκησή του ή την άσκηση οποιασδήποτε άλλης εξουσίας ή δικαιώματος που προκύπτει από τη συμφωνία αυτή.

14)Αρμόδια για κάθε διένεξη σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό ορίζονται τα αρμόδια δικαστήρια της Καλαμάτας  και ισχύον το ελληνικό δίκαιο ακόμα και στις περιπτώσεις που η εργασία θα διενεργηθεί στο εξωτερικό.